Algemene informatie:

Eskol is een ANBI erkende stichting opgericht 19 december 1997. Zetel van de stichting is in de gemeente Veere.
De stichting is op 19-12-1997 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Middelburg onder nr.: 22041703

Doelstelling stichting Eskol:

De stichting heeft ten doel het uitvoeren en ondersteunen van evangelisch werk in Moldavië en omliggende Oost-Europese landen en
het ontwikkelen en ondersteunen van werkvoorzieningsprojecten ter plaatse en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (art 2 lid 1 stichtingsakte)
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a: het bevorderen van de bekendheid met de Bijbel als het onfeilbare Woord van God
b: het transporteren van goederen en levensmiddelen naar Oost-Europa en het activeren en ondersteunen van humanitaire projecten die mogelijkheid bieden tot zelfonderhoud
c:het helpen van en samenwerken met natuurlijke- of rechtspersonen die hetzelfde doel nastreven of dezelfde hieronder vermelde
grondslag en belijdenis hebben

Grondslag stichting Eskol:

De grondslag van de stichting is de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. In deze Heilige Schrift
openbaart God Zijn scheppend en verlossend handelen in Jezus Christus vanaf het begin der wereld tot aan de voleinding,
en spreekt hierover met absoluut gezag.

Bestuur van de stichting Eskol:

Het bestuur bestaat uit ten minste 4 leden, die de grondslag ten volle dienen te onderschrijven en de Heer Jezus Christus
-God geopenbaard in het vlees- als hun Heer en Heiland belijden in woord en in daad.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: J. Dieleman-de Pooter
Secretaris/penningmeester: J. Davidse
Lid: J.E. Davidse-Ovaa

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen
in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (art. 4 lid 5 oprichtingsakte)
Joomla templates by a4joomla